Stand van zaken vereniging en coronacrisis • Mijn Scouting • Ontdek Scouting • Bekijk online
Scouting
maart 2020
Stand van zaken vereniging en coronacrisis
Beste regio-/admiraliteits-/steunpuntvoorzitters en secretarissen, (plv.) leden van de landelijke raad en beroepskrachten, 

Het is ondertussen al twee weken geleden dat we binnen onze vereniging de eerste adviezen aan groepen gegeven hebben hoe om te gaan met de coronacrisis. De afgelopen weken waren ook voor Scouting een rollercoaster waar de ontwikkelingen en besluiten elkaar in sneltreinvaart opvolgden. Binnen de vereniging zien we veel navolging op de landelijke adviezen en ondanks de teleurstellingen van onze vrijwilligers zien we allerlei hele mooie online initiatieven ontstaan. Gisteravond heeft het landelijk bestuur overleg gehad en het leek ons goed jullie nader te informeren over de actualiteit en vooruitzichten.

Crisisteam
Direct nadat duidelijk werd dat de gevolgen van corona voor grotere impact in de samenleving zouden zorgen, heeft Scouting Nederland een crisisteam geformeerd. Naast de voorzitter en directeur zitten hier een aantal medewerkers in die zich bezig houden met communicatie, het ondersteunen van groepen & regio’s en de evenementen. Dit team komt zeer regelmatig online bij elkaar, volgt de ontwikkelingen, stemt af met projectleiders van landelijke ledenactiviteiten en neemt besluiten over de te nemen stappen. In overleg met projectleiders worden keuzes gemaakt over welke evenementen wel en niet door kunnen gaan. Dit team blijft in operatie zo lang als nodig geacht wordt.

Huidige stand van zaken
Na de persconferentie van het kabinet op maandag 23 maart is besloten om groepen en regio’s te adviseren alle offline Scoutingactiviteiten (incl. evenementen, vergaderingen en trainingen) tot en met 31 mei te staken. Indien de overheid op een eerder moment tot minder zware maatregelen besluit waarbij scouts veilig weer samen kunnen komen past Scouting Nederland haar advies daarop aan. Dit geldt ook voor de winkels van de ScoutShops en de verenigingskampeerterreinen. De webwinkel blijft open. Afgelopen vrijdag heeft de landelijke vereniging al besloten alle landelijke evenementen tot en met het Pinksterweekend (1 juni) te annuleren. Het gaat hierbij om het landelijke vrijwilligerswaarderingsmoment, de HIT, de LSW, de voorbereiding op en deelname aan de Nationale Herdenking en de twee Jungle Experience weekenden. Veel regio’s en groepen hebben dit voorbeeld gevolgd.

We volgen de ontwikkelingen en adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM, maar maken ook onze eigen afweging, bijvoorbeeld omdat de voorbereiding van evenementen en activiteiten in het gedrang komt door de ontwikkelingen. Gezondheid van onze jeugdleden en vrijwilligers is altijd het uitgangspunt. De medewerkers van het landelijk servicecentrum werken voor het merendeel thuis en overleggen (onder andere met vrijwilligersteams) vinden online plaats.

Ondersteuning aan groepen, regio’s en admiraliteiten
De reguliere ondersteuning naar groepen en regio’s loopt door. Daarnaast adviseren we organisatieonderdelen die voor de keuze staan om wel of niet hun activiteit af te gelasten. Landelijk worden voorbeelden van online activiteiten verzameld en gebundeld op onze website en de @scout.

Verbinding in de vereniging
Het risico waar we nu voor staan is dat groepen en regio’s stil gaan staan en afwachten wat er gaat gebeuren. Maar we zijn scouts en gaan niet bij de pakken neer zitten! Overal ontstaan initiatieven. Het is de komende tijd misschien nog wel belangrijker dan voorheen om in contact te blijven met onze leden en omgeving. Om te vragen hoe het gaat en wat nodig is, maar ook om al die gave voorbeelden met elkaar te delen en elkaar te inspireren hoe om te gaan met de nieuwe werkelijkheid. Bijvoorbeeld door het organiseren van online bestuurscafe’s, instructiefilmpjes,  webinars, e-learning of een digitale regio- of groepsraad.

Financiële gevolgen
De landelijke vereniging brengt op dit moment in kaart wat de financiële gevolgen van het coronavirus voor de vereniging Scouting Nederland zijn. Voor de afgelaste evenementen zijn in sommige gevallen al kosten gemaakt terwijl deelnemers in de meeste gevallen recht hebben op restitutie van het inschrijfgeld. Het sluiten van kampeerterreinen levert minder inkomsten op, terwijl een groot deel van de beheerkosten vaste kosten zijn. De omzet van de ScoutShop daalt doordat Scoutingactiviteiten en evenementen niet kunnen doorgaan. Maar een groot deel van de kosten van de landelijke organisatie blijft wel doorlopen. Op dit moment is nog geen uitspraak te doen over de financiële gevolgen en dit is ook sterk afhankelijk van de verdere ontwikkelingen en gevolgen voor het zomerkampseizoen. De inschatting nu is dat we de kosten van landelijke ledenactiviteiten kunnen opvangen door een beroep te doen op het calamiteitenfonds.

Formele vergaderingen – regioraden en landelijke raad
De coronacrisis zorgt ervoor dat fysieke overleggen niet mogelijk zijn, maar dat neemt niet weg dat online ontmoeten wel kan. Een regioraad als afstemmings- en uitwisselingsoverleg is goed te organiseren. Voor de formele besluitvorming worden op dit moment de mogelijkheden in kaart gebracht omdat niet alle statuten toestaan dat dit op afstand en digitaal gebeurt. Vaststellen van een jaarrekening, het benoemen van (bestuurs)leden en besluiten over bijvoorbeeld statutenwijzigingen zijn hiervan afhankelijk. Zo gauw meer duidelijkheid is over de mogelijkheden waarop online stemmen kan, worden regio’s hierover geïnformeerd.

Het is nog steeds de intentie van het landelijk bestuur om de landelijke raad in juni plaats te laten vinden. Hierbij kijken we nadrukkelijk naar de mogelijkheid om de landelijke raad online te houden en de agenda hierop aan te passen.

Contributie
Het afkondigen van de voorgestelde maatregelen viel samen met het innen van de landelijke contributie. Nu het verbod op fysieke samenkomst langer lijkt te duren, komen er verschillende vragen over de gevolgen voor de contributie. De betaalverplichting voor landelijke contributie blijft bestaan. De landelijke contributie is vastgesteld in de landelijke raad. Met de landelijke contributie ondersteunen we groepen en regio’s en zorgen we voor een aantal specifieke diensten, in de lidmaatschapsfolder staat hierover meer.

Met de landelijke contributie betalen we de vaste kosten van de landelijke organisatie, deze kosten lopen door of groepen wel of geen activiteiten ondernemen. Daarnaast is juist in deze tijd de landelijke organisatie er om groepen en regio’s te ondersteunen. Bijvoorbeeld met speltips over online activiteiten en ondersteuning van allerlei onderdelen binnen de vereniging met beslissingen over het afgelasten van activiteiten en de communicatie daarover. Ook is er voor vragen over contributie vanuit (jeugdleden) aan de groepen het advies gegeven om deze door te laten lopen. Zie veelgestelde vragen op onze website

Positionering / waarde toevoegen
In tijd van nood komt de ware aard van Scouting naar boven, je inzetten voor een ander. Vrijwilligers die ad hoc nieuwe activiteiten verzinnen, welpen die kaarten tekenen voor bejaarden, groepen die helpen met de inzameling van mondkapjes, niet leden die mee kunnen doen met online Scoutingactiviteiten. Hoe maken we van deze situatie een kans om werkelijk een bijdrage te leveren aan de samenleving en te werken aan onze toekomstvisie? Hierover gaat deze week een aparte mail uit naar vrijwilligers en (via de groepen) alle leden van de vereniging. Zie hier de brief aan leden.

Rol en samenwerking regio’s en admiraliteiten
Ook als regio kun je in deze tijden je rol pakken in het ondersteunen van groepen. Hou contact en informeer hoe het gaat, probeer online ontmoetingen te organiseren en uitwisseling van oplossingen voor de uitdagingen waar groepen tegen aan lopen te stimuleren. Heb je goede voorbeelden, deel die dan ook met je medevoorzitters, bijvoorbeeld via de voorzittersbasecamp.

Meer informatie
Voor veelgestelde vragen kijk op onze website of mail voor algemene vragen over de crisis naar communicatie@scouting.nl. Zoek elkaar op om het hoofd te bieden aan deze crisistijd en uiteraard kun je altijd contact opnemen met het landelijk servicecentrum.

Heel veel succes in deze bijzondere tijden,

Jaap Boot
Fedde Boersma
Brief aan leden
Dit bericht is verzonden aan regio-/admiraliteits-/steunpuntvoorzitters en secretarissen, (plv.) leden van de landelijke raad en beroepskrachten.
Scouting Nederland
Larikslaan 5
3833 AM Leusden
www.scouting.nl
Vind Scouting op
Facebook   Twitter   Linkedin   Youtube   Instagram