Compensatie coronaschade Scoutingorganisaties • Mijn Scouting • Ontdek Scouting • Bekijk online
Scouting
september 2020
Compensatie coronaschade Scoutingorganisaties
Beste voorzitters en secretarissen,

We hebben ons samen met o.a. NUSO Speelruimte Nederland, Jantje Beton en YMCA hard ingezet voor een coronafonds om noodlijdende jeugd- of jongerenorganisaties financieel te ondersteunen. Als gevolg van de coronacrisis en bijbehorende maatregelen kwamen veel jeugd- en jongerenorganisaties namelijk al snel en flink in de financiële problemen. Een petitie werd opgezet en het resultaat hiervan hebben we aan de Tweede Kamer en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) overhandigd. En met succes: het kabinet kwam tot een besluit om 7,3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor noodlijdende jeugd- en jongerenorganisaties! Dit geld wordt via alle Nederlandse gemeentes verdeeld. Wij willen natuurlijk graag dat dit geld op de juiste plek terechtkomt en niet onbedoeld op het gemeentehuis blijft hangen of aan iets anders wordt besteed. Daarom houden wij op landelijk niveau een kritische vinger aan de pols en blijven we in contact met de VNG hierover.

Hoe vraag je een bijdrage aan?
Het aanvragen van een bijdrage als tegemoetkoming van coronaschade dien je in bij je eigen
gemeente. We hebben met alle gemeenten onderstaande criteria gedeeld, maar gemeenten hebben de vrijheid hier van af te wijken. We hebben gemeenten ook gevraagd actief contact te zoeken met hun lokale jeugdorganisaties. De aanvraagprocedure en het aantal gegevens dat je moet overleggen kan daarom per gemeente verschillen.

Voor wie is het bedoeld?
Voorbeelden van jeugd- en jongerenorganisaties zijn speeltuinen, Scoutingorganisaties en kindervakantieorganisaties. Het gaat om minimaal 2900 lokale clubs, verenigingen en stichtingen. Al deze organisaties dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het gaat hier expliciet om organisaties die hun werk primair via vrijwilligers uitvoeren en daarom geen beroep kunnen doen op de NOW-regeling. Ook kunnen veel van deze vrijwilligersorganisaties geen aanspraak maken op de TOGS-regeling, omdat ze niet over de juiste SBI-codes beschikken. Voor deze specifieke groep jeugd- en jongerenorganisaties wordt er via dit aanvullende budget een oplossing gevonden om zo te voorkomen dat zij onnodig hard worden getroffen door de coronacrisis en om de continuïteit van hun maatschappelijk aanbod aan kinderen en jongeren te garanderen.

Verschillende Scoutingorganisaties hebben al een subsidierelatie met de gemeente. Soms is er zelfs op lokaal niveau al sprake geweest van financiële compensatie. We wijzen erop dat deze extra regeling géén vervanging is voor de reguliere bestaande, lokale subsidierelatie en dat er geen verrekeningen kunnen plaatsvinden.

Wat zijn de criteria?
Hieronder lees je criteria die gemeenten zullen hanteren om het verzoek om financiële steun te toetsen:
  • De regeling is bedoeld om coronaschade te dekken. Het gaat hier om de schade die is ontstaan omdat er minder inkomsten waren, terwijl een deel van de kosten wel gewoon doorliepen. Waarschijnlijk zijn niet alle activiteiten ondernomen, waardoor je die kosten niet had, maar de vaste lasten liepen door en misschien zijn er zelfs wel extra kosten gemaakt (voor beveiliging, ontsmetting, etc.). Misgelopen inkomsten/baten zijn onder andere toegangsgelden, contributie, misgelopen financiële acties, horeca-inkomsten, lagere subsidie of verhuur van accommodaties. Doorlopende (vaste) lasten die tijdens de lockdown doorliepen en moesten worden voldaan zijn bijvoorbeeld: kosten voor de accommodatie zoals huur, afschrijving, reserveringen groot onderhoud, nutsvoorzieningen, belastingen, verzekeringen voor opstallen, aansprakelijkheid e.d., contributies aan koepelorganisaties en dergelijke.
  • Het gaat enkel om de gelopen schade in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 (3 maanden).
  • Alleen jeugd- en jongerenorganisaties die geen gebruik kunnen maken van andere overheidsregelingen, zoals de NOW- en TOGS-regeling of die meer schade hebben dan vanuit deze algemene regelingen wordt gecompenseerd, kunnen van deze specifieke regeling via de gemeenten gebruik maken.
  • De betreffende schade moet aantoonbaar zijn. Dat kan in de vorm van een begroting 2020 en jaarrekening 2019 en een bijbehorende toelichting. Belangrijk om te vermelden, is dat ook afschrijvingslasten en reserveringen onderdeel kunnen zijn van de geleden schade en derhalve van een aanvraag bij de gemeente. Die lasten dienen dan naar rato van de betreffende periode te worden berekend. Daarnaast hanteren jeugd- en jongerenorganisaties verschillende vormen van financiële administraties, met name een kasstelsel enerzijds en baten-lastenstelsel anderzijds. Hierdoor is zaak alert te zijn dat er ook kosten na 1 juni gemaakt zijn die van toepassing zijn op de periode vóór 1 juni.
  • Sommige organisaties richten zich niet alleen op kinderen en jongeren uit de eigen gemeente, maar zijn regionaal of landelijk actief (zoals diverse zomerkamporganisaties). De overheid heeft gekozen voor een compensatieregeling via het gemeentefonds, waardoor ook deze organisaties bij gemeenten moeten aanvragen. Het uitgangspunt is dat je, als je in meerdere gemeenten actief bent, je ook in meerdere gemeenten de aanvraag doet, ook al ben je daar niet statutair gevestigd.

We weten dat de gelopen schade ook doorloopt na 1 juni 2020. Samen met Jantje Beton gaan we kijken hoe we met de VNG en Rijksoverheid extra steun voor die periode kunnen bewerkstelligen.

Op https://www.scouting.nl/downloads/corona-en-scouting is een factsheet te vinden die eerder door Scouting Nederland en Jantje Beton/NUSO is opgesteld om tot deze regeling te komen. Deze geeft meer achtergrondinformatie over de getroffen jeugd- en jongerenorganisaties en nu is geactualiseerd.

Bij de berekening van de bijdrage is de inschatting gemaakt dat de coronaschade in de genoemde periode zal liggen tussen 500 en 7500 euro per organisatie, onder andere afhankelijk van het feit of organisaties een eigen of gehuurde accommodatie hebben of zonder gebouw hun activiteiten ondernemen.

Het bericht wat gemeenten van de VNG hebben ontvangen vind je hier: https://vng.nl/nieuws/gemeenten-geef-coronasteun-aan-lokale-jeugdorganisaties 

Voor de aanvraag kun je de voorbeeldbrief gebruiken, waarin je vraagt om de voorwaarden van jouw gemeente zodat je de steun kunt ontvangen: https://www.scouting.nl/downloads/corona-en-scouting

De VNG heeft gemeenten een basisformulier gestuurd waarmee zij een inventarisatie kunnen maken. Dit formulier kun je gebruiken om alvast te checken welke informatie je eventueel moet overleggen met je gemeente. Ook deze kun je vinden op https://www.scouting.nl/downloads/corona-en-scouting

Loop je tegen problemen aan? Stem dit af met je Scoutingregio, zodat je samen met andere groepen op kunt trekken in jouw gemeente.

Met vriendelijke groet,

Fedde Boersma
Directeur Scouting Nederland

en namens
Dave Ensberg-Kleijkers
Directeur-bestuurder Jantje Beton en NUSO Speelruimte Nederland
Lees meer!
Dit bericht is verzonden aan voorzitters en secretarissen van alle Scoutingorganisaties, leden van het landelijk bestuur en beroepskrachten van het landelijk servicecentrum.
Scouting Nederland
Larikslaan 5
3833 AM Leusden
www.scouting.nl
Vind Scouting op
Facebook   Twitter   Linkedin   Youtube   Instagram